ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen LoveBody en een cliënt waarop LoveBody deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. INSPANNINGEN LOVEBODY

LoveBody zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. LoveBody zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN EN NO-SHOW

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan LoveBody melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag LoveBody 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, met een minimum van 50 euro. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag LoveBody de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
LoveBody moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. BETALING

LoveBody vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. LoveBody vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet LoveBody vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan LoveBody aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. LoveBody neemt deze op in de persoonlijke klantenfiche. LoveBody behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. GEHEIMHOUDING

LoveBody is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, LoveBody verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. AANSPRAKELIJKHEID

LoveBody is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LoveBody is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. LoveBody is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, boetes of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. GARANTIE

LoveBody geeft de cliënt een beperkte garantie gedurende 3 dagen op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt de behandeling heeft laten uitvoeren door een andere salon.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. BESCHADIGING & DIEFSTAL

LoveBody heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. LoveBody meldt diefstal altijd bij de politie.

10. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking gemeld worden aan LoveBody. LoveBody moet de klager binnen vijf (5) werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal LoveBody de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien LoveBody en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. NAIL ART

Indien LoveBody een voorbeeld toont van een aan te brengen ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte ontwerpen berust bij LoveBody. Indien de cliënt de aangebrachte ontwerpen laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan LoveBody. LoveBody mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. RECHT

Op elke overeenkomst tussen LoveBody en de cliënt is Belgisch recht van toepassing.

13. LEEFTIJD

De minimale leeftijd die LoveBody hanteert voor het ondergaan van behandelingen is 16 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met LoveBody.

14. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LoveBody het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.